ด่าผ่านแชท Inbox ก็ผิดนะจ๊ะ

แต่เดิมที ถ้ามีการด่าทอกันต่อหน้า (โดยไม่มีบุคคลที่สาม) ก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393
( มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

แต่การส่งข้อความไปด่า ทางช่องแชท ไม่ว่าจะทางไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ Email ที่เป็นส่วนตัว จะมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหรือไม่

สำนักงานอัยการสูงสุดเคยมี คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 27/2549 ว่า
การส่งข้อความมาด่าทางเฟสบุ้ค
การส่งsmsทางโทรศัพท์มาด่า
ซึ่งผู้เสียหายเห็นทันทีมีการโต้ตอบกัน
“ก็ถือว่าเป็นการถูกดูหมิ่นซึ่งหน้า…เอาผิดได้ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 393
และผู้เสียหายไม่ได้ด่ากลับ
แต่ต่อมาศาลฎีกา วินิจฉัย ในกรณี ต่อคนต่างอยู่ต่างสถานที่ และจำเลยโทรศัพท์มาด่าผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง
ศาลฎีกาพิพากษาว่า ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามคำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๒๒/๒๕๕๗
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่‬ ๓๗๒๒/๒๕๕๗ จำเลยโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายด่าว่าและทวงเอกสาร ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอกับจำเลย แต่องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจา ผู้กระทำต้องกล่าวซึ่งหน้าผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า

หมายเหตุท้ายฎีกา‬ ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตาม ป.อ.มาตรา 393 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้าจะต้องกระทำด้วยการใช้คำพูด จึงอาจเป็นการกระทำด้วยวิธีการอย่างอื่น เช่นส่งกระดาษที่มีข้อความด่าว่าให้ผู้อื่น ชี้ไปที่สุนัขในลักษณะเปรียบเปรยว่าเขาผู้นั้นเป็นสุนัข เพียงแต่การกระทำดูหมิ่นนั้นจะต้องเป็นการกระทำซึ่งหน้าผู้อื่นที่ผู้กระทำนั้นเจตนาต้องการดูหมิ่นเขา…….ถ้ามิได้กระทำซึ่งหน้าผู้เสียหาย จึงขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายอาญาที่ว่า “กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด”)

ซึ่งต่อมาภายหลัง สำนักงานอัยการสูงสุดได้มี #คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๔๐๙/๒๕๕๙ สรุปว่า การส่งข้อความมาด่าผ่านช่องแชท ในแอปพิเคชั่นไลน์ ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า จึงมีความเห็นว่า…เมื่อผู้ต้องหาส่งข้อความ อันเป็นการดูหมิ่นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ต้องหาไม่ได้ปรากฏตัวให้ผู้เสียหายที่ ๑ เห็นซึ่งหน้าที่สามารถเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่ผู้ต้องหาส่งข้อความ การกระทําของผู้ต้องหา #จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า #คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง
(คําชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๔๐๙/๒๕๕๙ ป.อ. ดูหมิ่นซึ่งหน้า (มาตรา ๓๙๓)

ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความผ่านโปรแกรมแชทไลน์เข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้เสียหายที่ ๑ มีข้อความว่าผู้เสียหายที่ ๑ เป็นชู้กับผู้เสียหายที่ ๒ – ที่ ๕ ต่อมาหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหารับว่าเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวไปยังผู้เสียหายที่ ๑ จริง แต่เนื่องจากขณะที่ ผู้เสียหายที่ ๑ รับข้อความดังกล่าว ผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ต่อหน้าหรือกล่าวข้อความดังกล่าวซึ่งหน้า ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๓ บัญญัติให้ ผู้กระทําต้องกล่าวข้อความดูหมิ่นต่อหน้าผู้ถูกกระทํา เพราะบทบัญญัติมาตรานี้ มีเจตนารมณ์ ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่มีการกล่าวข้อความดูหมิ่น เมื่อผู้ต้องหาส่งข้อความ อันเป็นการดูหมิ่นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ต้องหาไม่ได้ปรากฏตัวให้ผู้เสียหายที่ ๑ เห็นซึ่งหน้าที่สามารถเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่ผู้ต้องหาส่งข้อความ การกระทําของผู้ต้องหา จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง)

แต่อย่าพึ่งดีใจ…
แม้การส่งข้อความมาด่าในช่องแชท จะไม่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 393 ซึ่งมีโทษจำคุกเพียง 1เดือนก็ตาม
แต่การส่งข้อความมาช่องแชท หรือ อีเมลมาด่า ก็ถิอว่า เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 11 วรรคสอง ซึ่งมีโทษ ปรับไม่เกินสองแสนบาท
( มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะ #เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษ #ปรับไม่เกินสองแสนบาท)
ซึ่งการส่งข้อความเข้าไปด่าในช่องแชท ตามคำนิยามมาตรา 3 ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล #ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ที่มา >> FB : ทค.เกิดผล แก้วเกิด

Share this...

2 thoughts on “ด่าผ่านแชท Inbox ก็ผิดนะจ๊ะ

  1. ผมโดนเพื่อนของแฟน เอาคลิปของผม ที่เคยส่งให้เขามันจะเป็นหน้าของผม เป็นคลิป ท่า69 แต่มันเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อสนุก เท่านั้น แต่เขาเอาไปส่งต่อให้บุคคลที่ สาม สี่ ห้า แล้วแชทคุยกันว่าผมเป็นคนไม่ดี อย่างนั้น อย่างนี้ ใส่ร้ายผม โดยที่ผมไม่รุ้เรื่องว่า ผิดใจเขาเรื่องอะไร แต่แฟนผมเป็น เพื่อนๆกับเขา ถ้าว่าผมไม่ดีแล้วผมคบกันมา5ปี โดยใน5ปีที่ผมคบ ผมไม่เคยเจอหน้าเธอเลย แต่ผมโดนด่า ต่อว่า บางทีขัดสน ขอยืมเงิน 5000 ผมสงสารก็ได้ให้ไป แล้วไม่แทนสักบาท ผมก็เลยไม่ทวง เลยเท่าจ้าง5000 ให้เขาเอาคลิปเรา ไป ประจาน ไปพูดไม่ดี ใส่ร้ายผม ผมควรแจ้งความ แบบไหนครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *