นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่. ๕ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี จิตอาสา๙๐๔ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชนจิตอาสาทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน ๔๒ คน ซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่

สำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ถือเป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ประชาชนจิตอาสาทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รับสมัครประชาชนเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยประชาชนจิตอาสาทุกคนมุ่งมั่นในการยึดถือปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ่อไร่ ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน ณ ฝ่ายงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด (ในวันและเวลาราชการ)

ที่มา เพจที่ว่าการอำเภอบ่อไร่

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น