นอภ.บ่อไร่ เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยมี นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี ร.ต.ท.คมพัชญ์ ทักษิณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

งานในวันนี้ ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีย์ ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน
3.เพื่อให้เด็กรู้รักสามัคคีและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่กัน
4.เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชน
5.เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน
6.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ภายในงานก็จะมีการแสดงของพี่ๆจากชุดความคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่1 , การแสดงของน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นนทรีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะม่วง , การแสดงของน้องๆโรงเรียนเพียงหลวง6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 การจับฉลากเพื่อแจกของรางวัล การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์และกิจกรรมการเล่นเกมส์ตามซุ้มต่าง ๆ ที่นำมาให้เด็ก ๆ เล่นเพื่อแลกของรางวัล

ขอขอบคุณหน่วยงานและสถานศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์การแสดงและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ การเรียนรู้รอบด้านของเด็กและเยาวชน ขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ทุกท่าน ตลอดทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนที่มิได้กล่าวนามในที่นี้ ที่ได้ให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างๆทุกปีที่มีการจัดกิจกรรม ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ที่มา อบต.นนทรีย์

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น