สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.จ.อ.กิรติ อาบสุวรรณ จนท.ธุรการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ ร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด, ประกันสังคมจังหวัดตราด, ตำรวจน้ำแหลมงอบ จังหวัดตราด และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ตรวจแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน ๖ ลำ ดังนี้
๑) เรือ อ.ชัยสมุทร ๓๘ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายเล็ก บัวแก้ว มีแรงงาน จำนวน ๙ คน (สัญชาติกัมพูชา)
๒) เรือ ส.แสงสุวรรณ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายวิชัย อภิบาลศรี มีแรงงาน จำนวน ๘ คน (สัญชาติกัมพูชา)
๓) เรือ อ.ธมลวรรณ ๕ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายสำเริง บุญเรือง มีแรงงาน จำนวน ๗ คน (สัญชาติกัมพูชา)
๔) เรือ ส.ภิญโญสิน ๒ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายเผ่า ยะวงค์ มีแรงงาน จำนวน ๙ คน (สัญชาติกัมพูชา)
๕) เรือ ผดุงทรัพย์ ๙ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายโสภณ อภิบาลศรี มีแรงงาน จำนวน ๕ คน (สัญชาติไทย)
๖) เรือ โชคภาณุพงษ์ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายคงศักดิ์ แก้วอินทร์ มีแรงงาน จำนวน ๘ คน (สัญชาติกัมพูชา)

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำประมงผิดกฎหมาย

ที่มา กอ.รมน.จังหวัดตราด

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น