จังหวัดตราด ตรวจแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง

เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ต.เกรียงศักดิ์ มาลัย ร.น. จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายงานข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย พ.จ.อ.คงภัค รุจสมบัติ จนท.ปฏิบัติการ ชรต.๑๑๔ (จ.ตราด) และ พ.จ.อ.กิรติ อาบสุวรรณ จนท.ธุรการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ ร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด, ประกันสังคมจังหวัดตราด และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ตรวจแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยสุ่มตรวจเรือประมง จำนวน ๖ ลำ ดังนี้
๑) เรือ จ.ชัยศิริ ๑ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายคิโน ฉัตรแก้ว มีแรงงาน จำนวน ๑๔ คน (สัญชาติกัมพูชา)
๒) เรือ ธเนศพลชัยนาวี ๑ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายชาญ สีทองใส มีแรงงาน จำนวน ๑๑ คน (สัญชาติไทย ๑ คน, เมียนมา ๑๐ คน)
๓) เรือ ธเนศพลชัยนาวี ๑ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายเสมือน ศรีระพันธ์ มีแรงงาน จำนวน ๒ คน (สัญชาติเมียนมา)
๔) เรือ ภัทรนาวี ๒ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายพรพิรุณ ระรวยทรง มีแรงงาน จำนวน ๑๒ คน (สัญชาติไทย ๑ คน, เมียนมา ๑๑ คน)
๕) เรือ ภัทรนาวี ๒ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายจรัญ แก้วบัวโฮม มีแรงงาน จำนวน ๑ คน (สัญชาติไทย)
๖) เรือ ทิพย์วรรณนำโชค ๓ ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายวัฒนา ขันนาค มีแรงงาน จำนวน ๑๑ คน (สัญชาติไทย ๑ คน ,กัมพูชา ๑๐ คน)
๗) เรือ ทรัพย์มงคลชัย ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายศรีรัตน์ สีใจ มีแรงงาน จำนวน ๑๐ คน (สัญชาติไทย ๑ คน, กัมพูชา ๙ คน)
๘) เรือ วัฒนสิน ชื่อผู้ควบคุมเรือ นายสมศักดิ์ เกาะแก้ว มีแรงงาน จำนวน ๒๘ คน (สัญชาติไทย ๑ คน, กัมพูชา ๒๗ คน)
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำประมงผิดกฎหมาย

ที่มา กอ.รมน.จังหวัดตราด

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น