สภาเกษตรกร จ.ตราด ร่วมมือตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน

สภาเกษตรกร จ.ตราด ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ในการบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน

(3 ก.พ. 65) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือ(MOU) ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd โดย Mr.Zhou Hong biang ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอริช เนเจอร์ จำกัด โดย ดร.ภูวัสสโรดม แสงแก้ว ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท ส้มทอง จำกัด โดย นายทินกฤต ชีวินวรกุล ประธานกรรมการบริหาร จัดขึ้นที่ โรงเรียนภาษาจีนซิงหัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ต่อจากนั้นเป็นการลงนาม ทำการค้าขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นายสว่าง ชื่นอารมย์ ในนามประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตราด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัท Xishuangbanna Yijiade Comercial Trading Co.,Ltd โดย Mr.Zhou Hong biang ประธานกรรมการบริหาร ฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นและเพิ่มช่องทางการส่งออกและเพิ่มมูลค่าการค้าของไทย เพื่อการขยายตัวของการค้าและการลงทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงตามความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว เรื่อง การขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเส้นทางรถไฟสายจีน – ลาว ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม

ภาพ-ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Share this...