แนวทางการใช้เงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นายศักดา อรรถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองโสน

สาระสำคัญเป็นเรื่องของ การยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ให้ อปท. นำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน
1.โครงสร้างพื้นฐาน
2.การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.เศรษฐกิจและสังคม
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.การศึกษา

โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89…คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

ทั้งนี้ก็อยู่ที่ผู้นำแต่ละพื้นที่ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปให้เกิดผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว วิพากษ์ฯ
ที่มา วิพากษ์เมืองตราด(TRAT)

Share this...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น